میاستنی گراویس MG

میاستنی گراویس، یک عارضه نورولوژیکی است که مشخصه آن، ضعف عضلات اسکلتی است. در میاستنی گراویس، فقط عضلات به کار رفته در حرکت (نه عضلات غیر ارادی مانند قلب) درگیر...