دارو میربتریک (میرابگرون) برای مثانه

دارو میربتریک پرکاری مثانه را که در آن، عضلات مثانه به صورت غیر ارادی منقبض شده و باعث ادرار مکرر می شود، درمان می کند. میرابگرون، یک آگونیست آدرنرژیک 3-بتا است...