نمونه برداری زگیل تناسلی

پزشک، برای نمونه برداری زگیل تناسلی نمونه ای را از بافت غیر طبیعی خارج می کند. اکثریت زگیل ها نیاز به نمونه برداری دارند. اما در صورتی که امکان شناسایی آسان زگیل...