تست نوار مثانه و یورودینامیک شهرک غرب

شرایط تست نوار مثانه، تست یورودینامیک چیست انجام تست یورودینامیک به چه افرادی توصیه می گردد؟ زمانی که فردی با شکایت یکی از گزینه های زیر به پزشک مراجعه کند،...