بیوفیدبک چیست؟

بیوفیدبک نوعی از درمان است که از سنسورهای متصل به بدن برای اندازه گیری اعمال کلیدی بدن استفاده می کند. هدف بیو فیدبک، کمک به یادگیری بیشتر در مورد چگونگی کار...

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک روشی غیر تهاجمی برای آموزش مستقیم مغز است. نوعی از بیوفیدبک نیز هست و بنابراین، بیوفیدبک نوار مغز هم نامیده می شود. از الکترودهایی (که مانند میکروفون...