مثانه نوروژنیک چیست ؟

عصب ها و عضلات در کنار یکدیگر به ادرار کردن کمک می کنند. اما در صورتی که مغز، طناب نخاعی یا سیستم عصبی مرکزی آسیب ببیند، کنترل مثانه از دست می رود. این عارضه مثانه...