بی اختیاری مدفوع و درمان آن

بی اختیاری مدفوع که بی اختیاری مقعدی یا آنال نیز نامیده می شود، عبارتی است که زمانی به کار می رود که دفع نمی تواند کنترل شود. مدفوع در زمان های ناخواسته از راست...