10 غذا برای کاهش درد عصبی

رژیم غذایی می تواند تاثیر عمیقی بر سطح درد و ناراحتی مرتبط با نوروپاتی داشته باشد و حتی می تواند به کاهش درد عصبی و کند شدن سرعت پیشرفت این عارضه ویرانگر کمک کند....