بی اختیاری ادرار : تمرینات کگل برای ماهیچه های لگن

تمرینات کگل ، یکی از بهترین روش های طبیعی برای کنترل بی اختیاری ادرار است. این تمرینات، ماهیچه های کف لگن، که از مثانه محافظت می کنند را تقویت می کنند. این حرکات...