تست نوار عصب و عضله EMG,NCV شهرک غرب

تست نوار عصب و عضله چگونه است؟ تست نوار عصب و عضله (EMG,NCV) برای ارزیابی آسیب دیدگی عصب ها استفاده می شود. این روند که مطالعه رسانایی عصبی نیز نامیده می شود، این...