تصویری پیدا نشد

اختلالات مغزی

اختلالات مغزی چیست؟ مغز مرکز کنترل بدن است. بخشی از سیستم عصبی است که شامل نخاع و شب...

تصویری پیدا نشد

سیستم عصبی پیکری

سیستم عصبی پیکری چیست؟ سیستم پیکری بخشی از سیستم عصبی محیطی است که مسئول انتقال اط...

تصویری پیدا نشد

تومور مغزی

تومور مغزی تجمع یا توده ای از سلول های غیر طبیعی در مغز است. جمجمه، که مغز را محصور م...

تصویری پیدا نشد

آبسه مغزی

آبسه در مغز یک فرد سالم، معمولا ناشی از عفونت باکتریایی است. آبسه های قارچی مغز در ا...

تصویری پیدا نشد

تمرینات نوروپاتی محیطی

درمان های جایگزین برای نوروپاتی محیطی حدود 20 میلیون نفر در سرتاسر کشور با نوعی از ن...

تصویری پیدا نشد

نمونه برداری HPV

نمونه برداری HPV چیست؟ نمونه برداری HPV عمل جراحی است که در آن مقدار اندکی از بافت گرد...

تصویری پیدا نشد

نوروپاتی ران پا

نوروپاتی ران چیست؟ نوروپاتی ران پا یا اختلال عصبی ران، زمانی رخ می دهد که فرد در اث...