هزینه تست نوار مثانه تهران یورودینامیک

این مطلب را اشتراک گذاری کنید

تست یوروداینامیک در کلینیک یادمان به قیمت 688 هزار تومان انجام می شود.

این در صورتی است که هزینه تست یورودینامیک (یا بصورت عامیانه قیمت تست نوار مثانه) طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت و طبق کد 26-500459 در کتاب ارزش گذاری نسبی،

یورودینامیک کامل مبلغ ۸۹۰ هزار تومان می باشد.

نوار مثانه شامل سیتومتروگرام، اوروفلومتری، UPP، EMG،VP و AP است.

با توجه به اینکه خرید تجهیزات مصرفی برای بیمار مبلغی حدود دویست هزار تومان را در بر دارد که به مبلغ قبلی اضافه می گردد، لذا مرکز پزشکی یادمان تست نوار مثانه را بسته به نسخه بیمار از مبلغ 300 هزار تومان (حداقل) تا مبلغ 890 هزار تومان (حداکثر) انجام می دهد.


این مطلب را اشتراک گذاری کنید