تفاوت میگرن با سردرد

تفاوت میگرن با سردرد چیست؟

تفاوت میگرن با سردرد بسیاری از ما با درد ضربان دار در شقیقه ها آشنا هستیم. گاها این دردها را با میگرن اشتباه می گیریم، اما آیا سردرد و میگرن علائمی یکسان دارند؟...