سریعترین درمان افسردگی

سریعترین درمان افسردگی مقاوم به درمان (RAPID)

سریعترین درمان افسردگی برای افسردگی مقاوم به درمان یا (RAPID) یک پروژه تحقیقاتی است که توسعه درمان‌های سریع‌تر را برای افسردگی شدید و مقاوم به درمان ترویج...