نشخوار فکری چیست

نشخوار فکری یا مغزی چیست + توقف آن

چگونه نشخوار فکری را متوقف کنیم؟ نشخوار فکری، افکار مزاحم بیش از حد زیاد در مورد تجربیات و احساسات منفی هستند. گاهی فردی که ترومایی را تجربه کرده است، نمی تواند...